Saturday, December 15, 2012

JUMLA YA MAONI YA KATIBA FEKI INAYOPANGWA KUIMEZA NCHI YETU YA ZANZIBAR– ZANZIBAR NZIMASHEHIASER 1SER2SER3MKATABAMAONI MENGINEYO
Chachani042415734
Tibirinzi01211113
Mfikiwa2901261
Wawi1482631
Vitongoji02611140
Chanjamjawiri1690913
Pujini0240842
Gombani02121431
Wara0190945
Ndagoni01310460
Wesha0182860
Ng’ambwa02101080
Ziwani1133480
Makombeni0690503
Ng’ombeni0921933
Mbuguani06601780
Kangani02602092
Chokocho05601560
Mkanyageni010201960
Mtambile03101860
Kengeja03501000
Kiwani05102506
Muambe06701290
Ukutini02201980
Ngwachani04002300
Wambaa03031370
Polisi09010
Mzuri0200500
Mtende0400250
Kibuteni02130
Michamvi0170153
Kizimkazi051270
Kizimkazi0240230
Kitogani0380110
Muyuni0160470
Jambiani0550440
Paje0250468
Makunduchi0780394
Kajengwa0690484
Mwera01420261
Kiboje01360111
Ndijani05901082
Charawe0470571
Bambi0660183
Umbuji034033
Uzini01365400
Mchangani0570200
Chwaka07702795
Uroa0820221
Bungi111301430
U/Ukuu06305010
U/Ukuu0613486
Uzi05102080
Selemu21501381
Utaani11301960
Pandani11301983
Bopwe020013316
Ukunjwi0701052
Limbani019019314
Gando01102740
Raha0101249
Kangagani010017911
Ole0802300
Kiyuyu01001774
Kambini0402637
Shengejuu0501352
Kiungoni0501852
Kojani09016119
Chwale05013610
Maziwani070964
Uondwe08016010
Makongeni0441734
Mzambarauni0111652
Kisiwani0611775
Junguni01101397
Piki0201847
Fundo01001649
Finya0110471
Kinyasini0130618
Mgogoni0706811
Kifundi07011510
Konde0907811
Msuka Magharibi0811264
Msuka Mashariki0501843
Kipange0001364
Tondooni01501169
Makangale0905314
Kinoe1311802
Chimba0601284
Tumbe mashariki03014812
Tumbe magharibi010858
Sizini0601526
Shumba viamboni020999
Majenzi022353
Micheweni0302915
Shumba mjini0714717
Mjini wingwi084507
Maziwa ng’ombe162373
Kiyuyu Mbuyuni0110465
Mapofu050672
Njuguni0205612
Wingwi kinazini040467
Mtemani31501615
Wingwi mjananza12211715
Fukuchani0120100
Kidoti1350272
Kilimani0180295
Tazari0301371
Kilindi030764
Nungwi0231373
Potoa0222311
Muange0171402
Pita na zako0100201
Kibeni0160251
Kivunge0170160
Mkwajuni0150291
Kandwi040212
Pwani Mchangani0100303
Kigomani0150293
Kijini0200341
Chutama0331171
Moga034020
Masingini030010
Chaani Kikombweni0210200
Kinyasini0360160
Kisongoni0180111
Banda Maji036070
Mkokotoni0200270
Mto wa pwani031070
Pale023081
Tumbatu Jongowe0100232
Tumbatu Gomani0180130
Kilombero021312
Upenja1151111
Kiwengwa020080
Mgambo016081
Mahonda024130
Kitope020040
Kazole021030
Fujoni017081
Mangapwani021210
Bumbwini misufini0110120
Makoba014080
Kidazini013130
Kiongwe080150
Bumbwini Mafufuni0110140
Muanda024030
Donge vijibweni023000
Donge kipange026100
Donge Karange025000
Donge Mbiji017100
Donge Mtamble023000
Donge Mnyimbi017000
Mbaleni035020
Mkadini027070
Zingwe Zingwe020000
Kinduni021040
Pangeni019020
Kiomba mvua011091
Donge njia mbili019092
Mtoni kidatu0472525
Mtoni0160813
Sharifumsa1161342
Mtopepo0161541
Mwanyanya0282742
Bububu1242707
Kihinani02351143
Mfenesini1246792
Mbuzini1582271
Kama0154741
Mwakaje01581100
Kizimbani01200120
Kianga0871510
Kibweni0540140
Mwera0730265
Mtofaani0760750
Welezo0400490
Kwerekwe0350441
Melinne0841670
Tomondo0350811
Fuoni0740540
Kijitoupele0740510
Dole0119070
Kinuni03401350
Kiembe Samaki0710191
Pangawe0480660
Magogoni0330660
Mombasa0720481
Fumba0290343
Maungani0740103
Dimani0870250
Chukwani0510260
Shangani02001005
Malindi0200803
Kisiwandui0470450
Muemberikunda0740840
Kwahani0610210
Kibandamaiti0570570
Kwaalimsha0670490
Magomeni00000
Meya0260920
Mpendae00000
Matarumbeta0950350
K/Chekundu0870462
Jang’ombe Urusi0820731
Migombani0710911
Nyerere0730850
Sebleni0810621
Rahaleo05601210
Makadara 0 84 0 61 3
Kwamtipura
Mkele
Chumbuni
Karakana
Kilimahewa
JUMLA22685010314826572

No comments:

Post a Comment